Afrikaans

Reg. No. V20894
Klas: Proteïene en minerale aanvulling vir beeste
Mass 50kg

Winterlek 40

 • Geskik vir gebruik in bossie- en grasveld
 • Verbeter die vertering van droë natuurlike weiding deurdat dit die groei en werking
  van die rumenmikro-organismes stimuleer en gevolglik verhoog dit ook weidinginname
 • Bevat ’n vitamien- en mineraalvoormengsel
 • Kan 50:50 met mielies gemeng word om ’n produksielek te maak
 • Ideaal om te gebruik in tye van volop droë en lae kwaliteit weidings soos gedurende die   vroeë droë seisoen
 • Ook beskikbaar in ’n konsentraatvorm

Aanbevole inname

 •  Geen verdere vermenging is nodig nie
 •  Voorsien altyd met voldoende weiding of hooi
 •  Voer 400 g – 500 g per dag aan beeste

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg  400
Protein ex NPN % 90.3
Moisture g/kg  120
Phosphorous g/kg 15
Calcium g/kg 40
Urea g/kg 110

Waarskuwing: Die voer bevat NPN (ureum) en moet streng volgens die voorskrif gevoer word. Hierdie lek is ’n aanvulling en nie ’n volledige voer nie, dus moet daar altyd voldoende hooi of weiding wees. Hou voerkrippe vol, ’n konstante daaglikse inname sal ooreet voorkom, sowel as ureumvergiftiging. Voordat ’n NPN-lek gevoer word, voer eers ’n sout-fosfaatlek vir 7 dae. Vitamienaktiwiteit neem met tyd af. Raadpleeg die vervaardiger of ’n voedingskundige.

English 

Reg. No. V20894
Class: Protein and mineral
supplement for cattle

Mass 50kg

Winter Lick 40

 • Suitable for use in bushy and sandy areas
 • Enhances the digestion of dry natural grazing by stimulating the growth and functioning of the rumen micro-organisms and consequently also increasing grazing intake
 • Contains a vitamin and mineral premixture
 • Can be combined 50:50 with maize to make a production lick
 • Ideal to use in times of fully dry and poor quality pastures such as during the early dry season
 • Also available in a concentrate form

Recommended intake

 • No further mixing is needed
 • Always provide in conjunction with sufficient hay or other roughage
 • Feed 400 g – 500 g per day to cattle

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg  400
Protein ex NPN % 90.3
Moisture g/kg  120
Phosphorous g/kg 15
Calcium g/kg 40
Urea g/kg 110

Warning: This feed contains NPN (urea) and must be fed strictly according to the instructions. This lick is a supplement and not a complete feed, thus sufficient grazing and roughages should be available. Keep food troughs full, a constant daily intake will prevent over eating and urea poisoning. Before feeding an NPN-containing lick, first give a salt-phosphate lick for 7 days. Vitamin activity decreases with time. Consult the manufacturer or a nutritionist.