Afrikaans

Reg. No. V17968
(Act/Wet 36/1947)
Klas: Droogtevoer vir herkouers

Econo droogte korrels

 • Koste-effektiewe metode om diere van vesel te voorsien
 • Veilige produk sonder ureum of ander NPN-bronne en bevat geen groeiverbeteraars nie
 • Geskik vir alle vee, wild en perde.
 • Beskikbaar in korrelvorm wat vermorsing beperk
 • Bevat hoëgraadse lusern
 • Kan gebruik word tydens droogtes of vir siek diere

Aanbevole inname

 • Kan vir alle vee gevoer word
 • Geen vermenging is nodig nie
 • Geen beperking is nodig nie

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg 100
Moisture g/kg 120
Crude Fat g/kg 15 70
Crude Fibre g/kg 120 250
Calcium g/kg 2 15
Phosphorous g/kg 2
Urea g/kg 0

English 

Reg. No. V17968
(Act/Wet 36/1947)
Class: Drought feed for ruminants

Econo Drought Pellets

 • Cost-effective method with which to provide animals with fibre
 • Safe product without urea or other NPN-sources and contains no growth enhancers
 • Suitable for all livestock, game and horses.
 • Available in pellet form which restricts wastage
 • Contains high-grade lucerne
 • Can be used during periods of drought or for sick animals

Recommended intake

 • Can be fed to all livestock
 • No mixing is needed
 • No restriction is needed

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg 100
Moisture g/kg 120
Crude Fat g/kg 15 70
Crude Fibre g/kg 120 250
Calcium g/kg 2 15
Phosphorous g/kg 2
Urea g/kg 0