Afrikaans

Reg. No. V21888
Klas: Proteïene en minerale
aanvulling vir skape en beeste
Massa 50kg

Kalaharilek

 • Hoog in proteïene om aan die diere se behoeftes te voorsien in die droë tyd van
  die jaar, spesifiek in die Kalaharivlaktes
 • Verbeter die vertering van droë natuurlike weiding deurdat dit die groei en werking
  van die rumenmikro-organismes stimuleer en gevolglik verhoog dit ook weidinginname
 • Bevat ’n vitamien- en mineraalvoormengsel

Aanbevole inname

 •  Geen verdere vermenging is nodig nie
 •  Voer altyd met voldoende hooi of weiding
 •  Gee 500 g – 800 g per dag aan beeste en 100 g – 180 g per dag aan skape

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg 300
Protein ex NPN % 79.95
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 15
Calcium g/kg 45
Urea g/kg 66

Waarskuwing: Die voer bevat NPN (ureum) en moet streng volgens die voorskrif gevoer word. Hierdie lek is ’n aanvulling en nie ’n volledige voer nie, dus moet daar altyd voldoende hooi of weiding wees. Hou voerkrippe vol, ’n konstante daaglikse inname sal ooreet voorkom, sowel as ureumvergiftiging. Voor ’n NPN-lekgevoer word, voer eers ’n sout-fosfaatlek vir 7 dae. Vitamienaktiwiteit neem met tyd af. Raadpleeg die vervaardiger of ’n voedingskundige.

English 

Reg. No. V21888
Class: Protein and mineral
supplement for sheep & cattle
Mass 50kg

Kalahari Lick

 • High in protein to fulfil the needs of the animals during dry periods of the year, specifically on the plains of the
  Kalahari
 •  Improves the digestion of dry natural grazing by stimulating the growth and functioning of the rumen micro-organisms and consequently also increasing grazing intake
 •  Contains a vitamin and mineral premixture

Recommended intake

 •  No further mixing is needed
 •  Always feed in conjunction with sufficient hay or roughage
 •  Feed 500 g – 800 g per day to cattle and 100 g – 180 g per day to sheep

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg 300
Protein ex NPN % 79.95
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 15
Calcium g/kg 45
Urea g/kg 66

Warning: This feed contains NPN (urea) and must be fed strictly according to the instructions. This lick is a supplement and not a complete feed, thus sufficient grazing and roughages should be available. Keep food troughs full, a constant daily intake will prevent over eating and urea poisoning. Before feeding an NPN-containing lick, first give a salt-phosphate lick for 7 days. Vitamin activity decreases with time. Consult the manufacturer or a nutritionist.