Afrikaans

Reg. No. V1736 / N-FF 0093
Klas: lam en ooievoer
Mass 50kg

Kruipveekos

 •  Volledige produk wat aan groeiende lammers se behoeftes voldoen
 •  Bevat geen ureum nie
 •  Bevat hoë gehalte deurvloeiproteïenbronne wat spierontwikkeling en -groei bevorder
 •  Verminder speenskok
 •  Kan ook vir ooie en ramme gevoer word
  – Kan as prikkelvoeding vir ooie gebruik word om ooie in ’n uitstekende kondisie te kry om ’n hoë lampersentasie te verseker
  – Is hoog in deurvloeiproteïene wat uierontwikkeling, bies- en melkproduksie bevorder
  – Die hoë energie-inhoud sal ook domsiekte voorkom as dit gedurende laatdragtigheid gevoer word
  – Beperk ooie se massaverlies na lam sodat hulle vinniger weer hul teikenmassa en -kondisie kan bereik om gepaar te kan word, en beperk ook die daling in wolproduksie
  – Ramme kan voor die paarseisoen en skoue Kruipvee gevoer word vir optimale spier- en testisontwikkeling
 • Bevat ammoniumsoute om die vorming van blaasstene te voorkom
 •  Bevat ’n vitamien- en mineraalvoormengsel
 • Die Suid-Afrikaanse Kruipvee bevat groeibevorderaars om groei en voeromset te verbeter
 • Die Nambiese Kruipvee bevat slegs produkte en grondstowwe wat aan die EU-vereistes voldoen

Aanbevole inname

 •  Voorsien ad lib. na ’n 7 – 10 dae aanpassingsperiode
 • Maak van kruiphokke gebruik om te verseker dat sogende lammers voldoende kruipvoer kan inneem
 • Voorsien vanaf die ouderdom van 10 dae ouderdom tot minstens twee weke na speen

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg 150
Protein ex NPN % 12.1
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 3
Calcium g/kg  10 15
Fat g/kg 25 70
Fibre g/kg 100 150
Urea g/kg 0

Waarskuwing:

Die voer bevat NPN (ammoniumsulfaat en ammoniumchloried) en moet streng volgens die voorskrif gevoer word.
Vitamienaktiwiteit neem met tyd af. Raadpleeg die vervaardiger of ’n voedingskundige. Hierdie voer bevat geregistreerde groeistimulante en/of terapeutiese middels. Kruipvee moet na aanpassing ad lib. gevoer word en die voerkrippe moet altyd vol gehou word.

English 

Reg. No. V1736 / N-FF 0093
Class: Lamb and ewe feed
Mass 50kg

Creep Feed

 •  Complete product which satisfies the needs of growing lambs
 •  Contains no urea
 • Contains high-quality undegraded intake protein (bypass protein) sources which advances the growth and development of muscles
 •  Decreases weaning shock
 • Can also be fed to rams and ewes
  – Can be used as flush feed (prikkelvoeding) for ewes before mating season to get into an excellent condition to
  ensure a high lambing percentage
  – High in undegraded intake protein (bypass protein), which advances udder development and the production
  of colostrum and milk
  – The high energy content will prevent pregnancy disease (domsiekte) if it is fed during late pregnancy
  – Limits the weight loss in ewes after lambing in order to get them back to their goal weight and condition again
  sooner to be paired again, and it also limits the drop in wool production
  – Rams can be fed Creep Feed before mating season and shows for optimum muscle and testes development
 •  Contains ammonium salts to prevent urinary stones
 •  Contains a vitamin and mineral premixture
 •  South African Creep Feed contains growth enhancers to advance growth and feed conversion
 •  Namibian Creep Feed only contains products and materials which adhere to EU requirements

Recommended intake

 • Provide ad lib. for an adaptation period of 7 – 10 days
 • Use creep feeding cages to ensure that nursing lambs take in sufficient creep feed
 •  Provide from ten days of age until at least two weeks after weaning

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg 150
Protein ex NPN % 12.1
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 3
Calcium g/kg  10 15
Fat g/kg 25 70
Fibre g/kg 100 150
Urea g/kg 0

Warning:

This feed contains NPN (ammonium sulphate and ammonium chloride) and must be fed strictly according to the instructions. Vitamin activity decreases with time. Consult the manufacturer or a nutritionist. This animal feed contains registered growth stimulants and/or therapeutic remedies. Creep Feed should be given without restrictions after adaptation. Supply additional roughages during the first week of feeding for adaptation.

Veekos uses registered stock remedies in the following products; Sheep Finisher, Stud Feed & Creep Feed. The Namibian product range does not include these stock remedies. Click on the card to view.