Afrikaans

Reg. No. NFF 0944/V2791

Klas: Volvoer vir herkouers
Massa 50kg

Veekos Skaapafrond

 • Volledige voer om kleinvee mee af te rond
 • Bevat geen ureum nie
 • Bevat hoëgraadse lusern
 • Bevat ammoniumsoute om blaasstene te voorkom
 • Bevat ’n vitamien- en mineraalvoormengsel
 • Die Suid-Afrikaanse Skaapafrond bevat groeibevorderaars om groei en voeromset te verbeter
 • Die Namibiese Skaapafrond bevat slegs produkte en grondstowwe wat aan die EU-vereistes voldoen

Aanbevole inname

 • Voorsien ad lib. na ’n 7 – 10 dae aanpassingsperiode
 •  Die gemiddelde voerinname van die lammers varieër van 4 – 6 % van liggaamsmassa (NRC, 2007)
 •  Volwasse ramme en ooie sal 2 – 3% van hul liggaamsmassa inneem as die
  produk ad lib. gevoer word

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg 130
Protein ex NPN % 12.1
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 2
Calcium g/kg 4 10
Fat g/kg 25 70
Fibre g/kg 110 200
Urea g/kg 0

Waarskuwing: Die voer bevat NPN (ammoniumsulfaat en ammoniumchloried) en moet streng volgens die voorskrif gevoer word.
Vitamienaktiwiteit neem met tyd af. Raadpleeg die vervaardiger of ’n voedingskundige. Hierdie voer bevat geregistreerde groeistimulante en/of terapeutiese middels. Skaapafrond moet na aanpassing ad lib. gevoer word en die voerkrippe moet altyd vol gehou word.

English 

Reg. No.NFF 0944 / V2791
Class: Complete feed for ruminants
Mass 50kg

Veekos Finisher Feed

 • Complete finisher feed for sheep
 • Contains no urea
 • Contains high-grade lucerne
 • Contains ammonium salts to prevent urinary stones
 • Contains a vitamin and mineral premixture
 • South African Sheep Finisher contains growth enhancers to enhance growth and feed conversion
 • Namibian Sheep Finisher only contains products and materials which adhere to EU requirements

Recommended intake

 • Provide ad lib. after an adaptation period of seven days
 • The average feed intake of lambs varies from 4% to 6% of their body weight (NRC, 2007)
 • Adults rams and ewes will consume 2% to 3% of the body weight if the product is given ad lib

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg 130
Protein ex NPN % 12.1
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 2
Calcium g/kg 4 10
Fat g/kg 25 70
Fibre g/kg 110 200
Urea g/kg 0

Warning: This feed contains NPN (ammonium sulphate and ammonium chloride) and must be fed strictly according to the instructions. Vitamin activity decreases with time. Consult the manufacturer or a nutritionist. This animal feed contains registered growth stimulants and/or therapeutic remedies. Sheep Finisher should be fed ad lib. post adaptation and feed troughs should always be kept full.

Veekos uses registered stock remedies in the following products; Sheep Finisher, Stud Feed & Creep Feed. The Namibian product range does not include these stock remedies. Click on the card to view.