Afrikaans

NFF 4176 / Reg no. V 29658
Klas: Proteïenkonsentraat vir skape
Massa 40kg

Afrondkonsentraat 330

 •  Maklike vermengbare konsentraat vir afrondings diëete vir kleinvee en kalwers
 •  Kan ook vermeng word na ’n energie lek
 •  Bevat ’n groeibevorderaar wat groei en voeromset verbeter
 • Bevat ammoniumsoute om die vorming van blaasstene te voorkom
 • Bevat ’n vitamien- en mineraalvoormengsel

Waarskuwing

Die voer bevat NPN (ureum) en moet streng volgens die voorskrif gevoer word. Vitamienaktiwiteit neem met tyd af. Raadpleeg die vervaardiger of ’n voedingskundige. Hierdie voer bevat geregistreerde groeistimulante en/of terapeutiese middels. Gedurende die eerste week moet voldoende hooi of weiding voorsien word vir aanpassing.

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg 330
Protein ex NPN %
Moisture g/kg 120
Phosphate g/kg 15
Calcium g/kg 3
Fat g/kg 0 30
Fibre g/kg 30 100
Urea % 5

English 

NFF 4176 / Reg no. V 29658

Class: Protein concentrate for sheep
Mass40kg

Finisher Concentrate 330

 • This concentrate can easiliy be mixed to a complete finisher diet for small stock
  or weaners
 • It can also be mixed to an energy lick
 • Contains a growth enhancer which enhances growth and feed conversion
 • Contains ammonium salts to prevent urinary stones
 • Contains a vitamin and mineral premixture

Warning

This feed contains NPN (urea) and must be fed strictly according to the instructions. Vitamin activity decreases with time. Consult the manufacturer or a nutritionist. This animal feed contains registered growth stimulants and/or therapeutic remedies. During the first week adequate amounts of roughages or grazing should be provide to help with adaptation.

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg 330
Protein ex NPN %
Moisture g/kg 120
Phosphate g/kg 15
Calcium g/kg 3
Fat g/kg 0 30
Fibre g/kg 30 100
Urea % 5