Afrikaans

Reg. No. N – FF 461 | V29726
Klas: Proteïenaanvulling vir herkouers
Mass 50kg

Bosverteerlek (Klaar Gemeng)

 • Bevat ’n tannieninhibeerder wat die vertering van bosse, wat hoë vlakke van tannien bevat, verbeter
 •  Is veral geskik vir herkouers wat bos en blare vreet
 •  Verbeter die vertering van droë natuurlike weiding deurdat dit die groei en werking van die rumenmikro-organismes stimuleer en gevolglik verhoog dit ook weiding-inname
 •  Kan vir beide beeste en skape gevoer word
 • Geskik vir wild wat ureum kan benut (herkouende wildspesies)
 •  Ook beskikbaar in konsentraatvorm
 •  Geskik vir gebruik in Namibië

Aanbevole inname

 •  Geen vermenging is nodig nie
 • Voer altyd met voldoende weiding of hooi
 • Voer vir beeste 600 g – 1000 g per dag en vir kleinvee 100 g – 200 g per dag

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg 300
Protein ex NPN % 70
Urea g/kg 50
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 15
Calcium g/kg 30
Fat g/kg 30
Fibre g/kg 100

Waarskuwing: Hierdie voer bevat NPN (ureum) en moet streng volgens die instruksies gevoer word. Hierdie lek is ‘n aanvulling en nie ‘n volledige voer nie, dus moet voldoende weiding en ruvoer beskikbaar wees. Hou die bakkies vol, ‘n konstante daaglikse inname voorkom dat u eet en ureum vergiftig. Voordat u ‘n NPN-bevattende lek voer, moet u eers sout-fosfaatlek vir 7 dae gee. Vitamienaktiwiteit neem mettertyd af. Raadpleeg die vervaardiger of ‘n voedingsdeskundige.

English 

Reg. No. N – FF 461 | V29726
Class: Protein supplement for ruminants
Mass 50kg

Bush Improver Lick (Ready Mix)

 • Contains a tannin-inhibitor which improves the digestion of bushes, which contain high levels of tannins
 • Especially suitable for ruminants who eat leaves and bushes
 • Improves the digestion of natural dry grazing by stimulating the growth and functioning of the rumen micro-organisms and consequently also increasing grazing intake
 • Can be fed to cattle and sheep
 • Suitable for game who can use urea (ruminant game species)
 • Also available in concentrate form
 • Suitable for use in Namibia

Recommended intake

 •  No further mixing is needed
 • Always feed in conjunction with sufficient hay or roughage
 • Feed 600 g – 1000 g per day to cattle and 100 g – 200 g to small stock

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg 300
Protein ex NPN % 70
Urea g/kg 50
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 15
Calcium g/kg 30
Fat g/kg 30
Fibre g/kg 100

Warning: This feed contains NPN (urea) and must be fed strictly according to the instructions. This lick is a supplement and not a complete feed, thus sufficient grazing and roughages should be available. Keep food troughs full, a constant daily intake will prevent over eating and urea poisoning. Before feeding an NPN-containing lick, first give a salt-phosphate lick for 7 days. Vitamin activity decreases with time. Consult the manufacturer or a nutritionist.