Afrikaans

Reg. No NFF 4101 / V 29659
Klas: Proteïenaanvulling vir skape
Massa 40kg

Superbypass 360

 • Hoë deurvloeiproteïenkonsentraat
 • Kan vermeng word tot ’n lek of ’n volledige voer
 • Bevat ’n mengsel van hoë deurvloeiproteïenbronne met ’n uitstekende aminosuurprofiel wat uierontwikkeling, bies- en melkproduksie bevorder
 • Het ’n lae ureuminhoud wat dit veilig maak vir kleinvee
 • Bevorder spier- en wolgroei
 • Kan gebruik word as prikkelvoeding
 • Bevat ’n vitamien- en mineraalvoormengsel

Waarskuwing:

Die voer bevat NPN (ureum) en moet streng volgens die voorskrif gevoer word. Hierdie konsentraat moet nog vermeng word na ’n lek of ’n volvoer en kan nie as sulks gevoer word nie. Hou voerkrippe vol, ’n konstante daaglikse inname sal ooreet voorkom, sowel as ureumvergiftiging. Voor ’n NPN-lek gevoer word, voer eers ’n sout-fosfaatlek vir 7 dae. Vitamienaktiwiteit neem met tyd af. Raadpleeg die vervaardiger of ’n voedingskundige

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg 360
Protein ex NPN % 50
Urea g/kg 6
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 12
Calsium g/kg 30
Fat g/kg 30
Fibre g/kg 30 100

English 

Reg. No NFF 4101 / V 29659
Class: Protein supplement for sheep
Mass 40kg

Superbypass 360

 • High undegraded intake protein (bypass protein) concentrate
 • Can be combined to form a lick or a complete feed
 • Contains a combination of high undegraded intake protein (bypass protein)
  sources with an exceptional amino acids-profile, which advances udder development and the production of colostrum and milk
 •  Has a low urea-content, which makes it safe for small stock
 •  Advances the growth of muscles and wool
 •  Can be used as flush feed
 •  Contains a vitamin and mineral premixture

Warning:

This feed contains NPN (urea) and must be fed strictly according to the instructions. This concentrate still needs to be mixed and can’t be given as such. Keep food troughs full, a constant daily intake will prevent over eating and urea poisoning. Before feeding an NPN-containing lick, first give a salt-phosphate lick for 7 days. Vitamin activity decreases with time. Consult the
manufacturer or a nutritionist.

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg 360
Protein ex NPN % 50
Urea g/kg 6
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 12
Calsium g/kg 30
Fat g/kg 30
Fibre g/kg 30 100