Afrikaans

Reg. No. V911 / NFF 1314
Klas: Bulvoer
Mass 50kg

Beefpro 14

 •  Afrondingskorrel vir stoetbeeste vir veilings en skoue
 •  Produk kan in ’n kraal of in die veld gebruik word
 •  Ruvoer (hooi) moet altyd beskikbaar wees en as dit in ’n kraalopset gebruik word,
   moet die voer met hooi gemeng word
 •  Lewende giskulture word bygevoeg om rumenstabliteit te verseker met aanpassing

Aanbevole inname

 •  Volg ’n aanpassingsprogram vir 7 dae
 •  Voer na aanpassing teen 1 – 2% van liggaamsmassa met ad lib. hooi

Samestelling

Minimum Maximum
Proteien g/kg 140
Proteien ex NPN % 30
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 5
Calcium g/kg 12 17
Fat g/kg 25 85
Fibre g/kg 60 100
Urea g/kg 20

Waarskuwing:

Die voer bevat NPN (ureum) en moet streng volgens die voorskrif gevoer word. Vitamienaktiwiteit neem met tyd af. Raadpleeg die vervaardiger of ’n voedingskundige. Hierdie voer bevat geregistreerde groeistimulante en/of terapeutiese middels. Voer na aanpassing teen Maximum 2% van liggaamsmassa.

English 

Reg. No. V911 / NFF 1314
Class: Bull Feed
Mass 50kg

Beefpro 14

 • Finishing pellets for stud cattle before shows and auctions
 • Can be used in a lot (kraal) or in the veld
 • Roughage (hay) must always be available and if the product is used in a kraal setting, the feed must be combined with hay
 • Live yeast cultures are added to ensure rumen stability during adaptation

Recommended intake

 • Follow an adaptation period for seven days
 • After adaptation, feed 1 – 2% of body weight in conjunction with ad lib. hay

Composition

Minimum Maximum
Proteien g/kg 140
Proteien ex NPN % 30
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 5
Calcium g/kg 12 17
Fat g/kg 25 85
Fibre g/kg 60 100
Urea g/kg 20

Warning:

This feed contains NPN (urea) and must be fed strictly according to the instructions. Vitamin activity decreases with time. Consult the manufacturer or a nutritionist. This animal feed contains registered growth stimulants and/or therapeutic remedies. After adaptation restrict to 2% of body weight.