Afrikaans

Reg. No. V21731 / NFF 2277
Klas: Proteïen, energie en minerale aanvulling vir skape
aanvulling vir herkouers
Massa 40kg

Produksielek

 • Proteïen-aanvulling met ’n hoë energie-inhoud
 • Ideaal vir aanvulling op droë weidings
 • Voer wanneer ’n proteïen- en mineraalaanvulling nie meer aan diere se behoeftes
  voldoen nie
 • Verhoog melkproduksie van koeie en lammerooie
 • Verhoog die speenmassa van lammers en kalwers
 • Verbeter die vertering van droë natuurlike weiding deurdat dit die groei en werking
  van die rumenmikro-organismes stimuleer en gevolglik verhoog dit ook weidinginname
 • Bevat ’n vitamien- en mineraalvoormengsel
 • Geskik vir gebruik in Namibië

Aanbevole inname

 • Geen verdere vermenging is nodig nie
 • Voer altyd met voldoende weiding of hooi
 • Gee 1000 g – 1500 g per dag aan beeste en 250 g – 350 g per dag aan skape

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg 250
Protein ex NPN % 76
Urea g/kg 50
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 8
Calsium g/kg 24

Waarskuwing:

Die voer bevat NPN (ureum) en moet streng volgens die voorskrif gevoer word. Hierdie lek is ’n aanvulling en nie ’n volledige voer nie, dus moet daar altyd voldoende hooi of weiding wees. Hou voerkrippe vol, ’n konstante daaglikse inname sal ooreet voorkom, sowel as ureumvergiftiging. Voor ’n NPN-lekgevoer word, voer eers ’n sout-fosfaatlek vir 7 dae. Vitamienaktiwiteit neem met tyd af. Raadpleeg die vervaardiger of ’n voedingskundige.

English 

Reg. No. V21731 / NFF 2277
Class: Protein, energy and mineral supplement for sheep
supplement for ruminants
Mass 40kg

Production Lick

 • Protein supplement with a high energy content
 • Ideal as supplement to dry pastures
 • To be fed when a protein and mineral supplement no longer satisfies the needs of the animals
 • Increases milk production in cows and ewes
 • Increases the weaning weight of calves and lambs
 • Improves the digestion of dry natural grazing by stimulating the growth and functioning of the rumen micro-organisms and consequently also increasing grazing intake
 • Contains a vitamin and mineral premixture
 • Suitable for use in Namibia

Recommended intake

 • No further mixing is needed
 • Always feed in conjunction with sufficient hay or roughage
 • Feed 1000 g – 1500 g per day to cattle and 250 g – 350 g per day to sheep

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg 250
Protein ex NPN % 76
Urea g/kg 50
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 8
Calsium g/kg 24

Warning:

This feed contains NPN (urea) and must be fed strictly according to the instructions. This lick is a supplement and not a complete feed, thus sufficient grazing and roughages should be available. Keep food troughs full, a constant daily intake will prevent over eating and urea poisoning. Before feeding an NPN-containing lick, first give a salt-phosphate lick for 7 days. Vitamin activity decreases with time. Consult the manufacturer or a nutritionist.