Afrikaans

Reg. No. V21730 / NFF 1455
Klas: Droogtevoer vir herkouers
Massa 50kg

Lusernkorrels

 •  Lusernkorrels is ’n koste-doeltreffende manier om vesel aan diere te voorsien
 •  Veilige produk sonder ureum of ander NPN-bronne en bevat geen groeibevorderaars nie
 •  Geskik vir alle vee, wild, volstruise en perde
 •  Geskik om in Namibië te gebruik
 •  Beskikbaar in ’n pilvorm wat vermorsing beperk
 •  Bevat hoëgraadse lusern
 •  Kan as ’n droogtevoeding of vir siek diere gebruik word

Aanbevole inname

 • Kan vir alle tipes vee gevoer word
 • Geen vermenging nodig nie
 • Geen beperking nodig
 • Kan met mielies of Beefpro 14 vermeng word om meer energie aan diere te
  verskaf

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg 100
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 2
Calcium g/kg 10 15
Fat g/kg 15 70
Fibre g/kg 250
Urea g/kg 0

English 

Reg. No. V21730 / NFF 1455
Class: Drought feed for ruminants
Mass 50kg

Lucern Pellets

 • Cost-effective method with which to provide animals with fibre
 • Safe product without urea or other NPN-sources and contains no growth enhancers
 • Suitable for all livestock, game, ostriches, and horses
 • Suitable for use in Namibia
 • Available in pellet form which restricts wastage
 • Contains high-grade lucerne
 • Can be used during periods of drought or for sick animals

Recommended intake

 • Can be fed to all livestock
 • No mixing is needed
 • No restriction is needed
 • Can be combined with maize or Beefpro 14 to provide more energy to animals

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg 100
Moisture g/kg 120
Phosphorous g/kg 2
Calcium g/kg 10 15
Fat g/kg 15 70
Fibre g/kg 250
Urea g/kg 0