Afrikaans

NFF 0137
(Act/Wet 36/1947)
Massa 50kg

Ram, lam en ooikorrels

 • Volledige afrondingsvoer vir alle vee
 • Koste-effektief
 • Kan as droogtevoer gebruik word
 • Hoë ruvoervlakke help om rumenversteurings te voorkom
 • Bevat geen ureum nie
 • Bevat hoëgraadse lusern
 • Bevat ‘n vitamien- en minerale mengsel

Aanbevole inname

Voer soos dit is. Geen vermenging benodig nie. Voer sonder beperkings na ‘n aanpassingsperiode van 7-10 dae.
Hou voerbakke vol.

Samestelling

Minimum Maximum
Protein g/kg 140
Protein ex NPN % 40
Moisture g/kg 120
Crude Fat g/kg 25 70
Crude Fibre g/kg 70 150
Calcium g/kg 3 12
Phosphorous g/kg 3
Urea g/kg 0

Waarskuwing:

Hierdie voer bevat NPN (ammoniumsulfaat en ammoniumchloried) en moet streng volgens die instruksies gevoer word. Vitamienaktiwiteit neem mettertyd af. Raadpleeg die vervaardiger of ‘n voedingsdeskundige. Verskaf ekstra ruvoer gedurende die eerste week van voer vir aanpassing.

English 

NFF 0137
(Act/Wet 36/1947)
Mass 50kg

Ram, Lamb and Ewe Pellets

 • Complete finisher feed for all livestock
 • Cost-effective
 • Can be used as a drought feed
 • High roughage levels helps to prevent rumen disturbances
 • Contains no urea
 • Contains high-grade lucerne
 • Contains a vitamin and mineral premixture

Recommended intake

Feed as is. No mixing required. Feed without restrictions after a 7–10 day adaptation period. Keep food troughs full.

Composition

Minimum Maximum
Protein g/kg 140
Protein ex NPN % 40
Moisture g/kg 120
Crude Fat g/kg 25 70
Crude Fibre g/kg 70 150
Calcium g/kg 3 12
Phosphorous g/kg 3
Urea g/kg 0

Warning:

This feed contains NPN (ammonium sulphate and ammonium chloride) and must be fed strictly according to the instructions. Vitamin activity decreases with time. Consult the manufacturer or a nutritionist. Supply additional roughage during the first week of feeding for adaptation.